Deklaracja dostępności Serwisu Medfake.pl

Centrum Medyczne Kształcenia podyplomowego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.medfake.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Medfake.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-01 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Zima , adres poczty elektronicznej mzima@cmkp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 569 37 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Do budynku prowadzą wejścia: od ul. Marymonckiej wyposażone w zjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi są wyposażone w dzwonek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; od ul. Twardowskiej z poziomu chodnika; od ul. Cegłowskiej z poziomu parkingu, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w platformę schodową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych pomiędzy poziomem szatni a wysokim parterem. W budynku znajdują się dwie windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze od ul. Cegłowskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Przybyszewskiego. Do wejścia prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kleczewskiej. Do wejścia prowadzą schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nie ma pętli indukcyjnych.
Dostępność tłumacza języka migowego
W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego nie można skorzystać z tłumaczenia migowego.